Zakon Braci i Sióstr Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel wywodzi się z Ziemi Świętej. Kolebką jego jest Góra Karmel, gdzie osiem wieków przed Chrystusem żył i działał wielki biblijny Prorok Eliasz, czczony w Zakonie jako jego Praojciec. Prowadził on pustelnicze życie pokutne, oddane modlitwie i walce o czystość wiary Izraela. Poprzez wieki Karmel zamieszkiwali uczniowie i duchowni spadkobiercy Proroka, do których w XII wieku dołączyli rycerze krzyżowi. Oni to wystarali się u władz kościelnych o prawną strukturę dla zorganizowanej już pustelniczej wspólnoty. Z powodu tureckich najazdów na Palestynę pustelnicy zostali zmuszeni do emigracji i przybyli do Europy. Tu doświadczyli wielu trudności i niepowodzeń. Wykorzenieni ze swego środowiska i sposobu życia znaleźli się w nowych warunkach, co po początkowych próbach adaptacji zakonnego prawa wpłynęło z czasem na stopniowe złagodzenie pierwotnej Reguły i w konsekwencji doprowadziło do upadku ducha w Zakonie. Do tego faktu przyczyniły się także wydarzenia, jak panująca wówczas w Europie wielka zaraza, tocząca się wojna stuletnia, a zwłaszcza dramat schizmy zachodniej. W XVI wieku Św. Teresa od Jezusa i Św. Jan od Krzyża, oboje obdarzeni w naszym stuleciu tytułem doktora Kościoła, dokonali wspólnie Reformy Zakonu, wskrzeszając jego najcenniejsze tradycje kontemplacyjno-pustelnicze i powracając w ten sposób do pierwotnego ideału karmelitańskiego. To wielkie dzieło odnowy zapoczątkowało bardzo dynamiczny rozwój Zakonu.

    
(Herb Zakonu Karmelitów Bosych)

Dziś Reformowany Karmel Terezjański stanowi Rodzinę Braci i Sióstr rozprzestrzenioną na wszystkie kontynenty świata, posiadającą liczne odgałęzienia i prowadzącą również prężną działalność misyjną.

Do Polski Karmelici Bosi przybyli w 1605 roku. Nabożeństwo do Matki Bożej, styl życia i apostolska gorliwość przyczyniły się do szybkiego rozrostu Zakonu w naszym kraju. Po okresie początkowego dynamicznego rozwoju Zakonu, w Polsce nastały czasy rozbiorów, które w ogromnym stopniu zniszczyły jego organizację na naszych ziemiach. Odrodzenie nastąpiło w okresie porozbiorowym. Dla tego etapu dziejów Zakonu, postacią o wielkim znaczeniu jest Św. Ojciec Rafał Kalinowski, uznany za odnowiciela karmelitańskiego życia zakonnego w Polsce.

Po drugiej wojnie światowej, na skutek politycznych przemian, zasięg terytorialny Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych pod wezwaniem Ducha Świętego zmniejszył się o tereny wschodnie. Dalszy jej rozwój dokonywał się w obrębie nowych granic państwowych. W latach 70-tych Zakon rozpoczął działalność misyjną w Afryce Centralnej (Rwanda, Burundi). Obecnie polskie placówki Ojców Karmelitów Bosych znajdują się w USA, Argentynie, Czechach, Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Polskie Siostry Karmelitanki Bose są obecnie na północy Europy w Norwegii i na Islandii.

W 1993 roku nastąpił podział dotychczasowej Polskiej Prowincji Zakonu na dwie: Warszawską pod wezwaniem Trójcy Świętej i Krakowską pod wezwaniem Ducha Świętego.

W całym minionym 50-leciu, tak i obecnie, Karmelici we Wrocławiu obok typowej pracy parafialnej oddają się działalności wynikającej z charyzmatu karmelitańskiego. Prowadzą kierownictwo duchowe wielu dusz szukających bliskości Boga, są spowiednikami wielu Zgromadzeń zakonnych i głoszą rekolekcje otwarte i zamknięte.

Na przestrzeni minionych czterech wieków istnienia - i dzisiaj - Karmel, cały oddany zbawieniu człowieka, pragnie dzielić się bogactwem swego charyzmatu z wszystkimi wiernymi. Ufamy, że zwłaszcza bliższe zapoznanie się z zagadnieniem modlitwy w ujęciu Naszych Świętych jest zdolne dopomóc współczesnemu człowiekowi w pogłębieniu zażyłości z Chrystusem, „Jedynym Dobrem naszym”.

www.karmelicibosi.pl